Chân dung tự họa

Bộ tranh Chân Dung

2014 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm

 

Sưu tập bởi Dogma Collection