Chân dung tự họa với sen

Bộ tranh Chân Dung

2014 – Acrylic trên toan

Kích thước ước đoán: 50cm x 70cm

Sưu tập bởi Cộng đồng nghệ thật Sasaran (Malaysia)