Chân Dung Tự Họa

Bộ tranh chân dung

Mầu nước trên giấy – 2015 – Khổ A4 297mm x 210mm

Available