Chân dung Ngọc Anh

2020 – Sơn dầu trên vải bố – 55cm x 40cm

Tác phẩm đã được sưu tập