Chân dung mợ Thiều

Bộ tranh Chân Dung

2013 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm

Tác phẩm đã được sưu tập