Chân dung chị Vân Anh

Bộ tranh Chân Dung

2014 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm

 

Bộ sưu tập Vân Anh