Chân dung bà cụ xứ Đoài 01

2020 – Bút chì và bút sáp trắng trên giấy Clairefontaine vàng – Khổ A4 297mm x 210mm

Available