Chân dung anh hùng chiến tranh Hoàng Khoát

Bộ tranh Chân dung

2010 – Sơn dầu trên toan – 1m x 1m

Tác phẩm đã được sưu tập