Chân dung 2014 số 05

Bộ tranh Chân Dung

2014 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm

 

Sở hữu của phòng tranh Bến Thành

Số 7 Nguyễn Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh