Chân dung 2013 BT12

Bộ tranh Chân Dung

2013 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm

 

Sở hữu của phòng tranh Bến Thành

Số 7 Nguyễn Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh