Chân Dung 2008 số 3

Bộ tranh Chân Dung

2012 – Acrylic trên toan – 50cm x 50cm

Tác phẩm đã được sưu tập