Chân dung 2007 số 05

Bộ tranh Chân dung

2007 – Acrylic trên toan – 40cm x 40cm

Tác phẩm đã được sưu tập