Chân dung 2006 số 4

2006 – Sơn dầu trên toan – 40cm x 40cm