Bố Tao Là Ai Giờ Không Quan Trọng Nữa

2013 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm

Sưu tập bởi ông Oon Soon (Malaysia)