Bi Mat Ho Guom

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 40x55cm

Available