Báo Cáo Thuyền Trưởng…

2013 – Acrylic trên vải – 150cm x 180cm

Tác phẩm đã được sưu tập