BÁNH XE LUÂN HỒI III

Bộ tranh Luân Hồi

2021 – Sơn dầu trên vải lanh – 80 cm x 60 cm – Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập