Bánh Xe Luân Hồi I

Bộ tranh Luân Hồi

2021 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm – Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập